บริหารกองทุน >>
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2559 ขอให้รพ./รพสต. ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลก่อนวันประชุม วันที่ 23 ก.ย. 2559 ครับ
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารการนำเสนอ CFO (ตย.รพ.ปง) วันที่ 29 มีนาคม 2556
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม CFO ปี 56 (ครั้งที่ 1-3)
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานผลการวิจัยเรื่องความอยู่รอดทางการเงินจ.พะเยา 2553 พรรณี/สุรินทร์
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ภาพรวมการบริหารงบ UC ปี 55 สำหรับหน่วยบริการเพื่อใช้ในการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบข้อมูล ฯลฯ 20 ม.ค. 55
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารชี้แจงCFO10-14 ต.ค. 54 (2)
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารชี้แจงCFO10-14 ต.ค. 54 (1)
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม CFO ครั้งที่5/54
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมอปสจ.2/54
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมอปสจ.1/54
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารแนบการประชุม CFO ครั้งที่5/54 (การบริหารงบไทยเข้มแข็ง)
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมอปสจ.3/54
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังครั้งที่5/54
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังครั้งที่4/54
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังครั้งที่3/54
17
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังครั้งที่2/54
18
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังจังหวัดพะเยา