สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อ >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ2560
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดพะเยา ฉบับปรับปรุงปีงบฯ 2558
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สามารถเข้าไป d/l ตาม www นี้ครับ http://pacs.lph.go.th:8080/refer_rep/refer_download.php
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 4 เม.ย. 56
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือการใช้โปรแกรม Thai refer สำหรับประชุมวันที่ 4 เม.ย. 56
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปผลการพัฒนาระบบส่งต่อจ.พะเยา 55
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปผลการส่งต่อ 55 (รายงานการตรวจราชการ 2.55)
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย (NTDB) ตามหนังสือเรื่องการจัดส่งข้อมูลระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย ขอให้ทุกแห่งจัดทำรายงานตามคำอธิบายที่แนบไปพร้อมหนังสือและขอให้ส่งผ่าน E-mail: ucphayao@yahoo.com ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเพื่อสรุปเป็นภาพรวมระดับจังหวัดครับ ขอบคุณมากมาย
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารการประชุมระบบส่งต่อ 31 ม.ค. 55
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารการประชุมระบบส่งต่อ 31 ม.ค. 55
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารการประชุมระบบส่งต่อ 31 ม.ค. 55
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เรียน ผู้รับผิดชอบข้อมูลการส่งต่อ ทุกรพ. ด้วย สปสช.จะต้องจัดทำของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 ต่อรัฐบาล เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนที่ครบถ้วน จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในการนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด และแบบรายงานค่ารักษาพยาบาล โดยขอให้ รวบรวมส่งข้อมูลส่งกลับทาง E-mail : ucphayao@yahoo.com ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 รายละเอียดตาม File แนบ ตาม Templete รายงานค่ารักษาพยาบาล ดังที่เเนบมา
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม Medical case conference 1/54
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือประสานการรับส่งผู้ป่่วยเขต 16
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจ.พะเยา
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจ.พะเยา