สถิติและรายงาน >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ณ 31 ตุลาคม 2560
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูล ประชากร dbpop ณ 30 กันยายน 2560
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ณ 31 มีนาคม 2560
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ณ 31 ธันวาคม 2559
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ณ 30 พฤศจิกายน 2559
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2560
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ณ 30 กันยายน 2559
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลสำหรับใช้จัดสรรงบประมาณปี 2560 ฐานข้อมูลจาก สปสช
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> DBPOP ของ สปสช
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลประชากร DBpop ของ สปสช
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลประชากร DBpop ของ สปสช
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลประชากร DBpop ของ สปสช
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลประชากร DBpop ของ สปสช
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลประชากร DBpop ของ สปสช
17
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลประชากร DBpop ของ สปสช
18
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูล สำหรับการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าปี 2558
19
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
20
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ทดลองปรับระบบรายงานรูปแบบใหม่
21
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
22
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
23
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
24
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
25
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop)
26
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
27
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
28
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
29
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
30
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
31
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop
32
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประมวลผลจากข้อมูลบัตรทองที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช (VR) และฐานข้อมูลประชากรรายเดือน (DBpop