เอกสารประกอบการประชุม >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน CFO4.59 วันที่ 22 มี.ค. 2559
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดการกรอกแผนงบลงทุน (ปรับปรุง) จากที่ได้จัดประชุมควบคุมภายในวันที่ 5 ก.พ. 56 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://cost.cfo.in.th/
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2/3 ปี 55
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ตย.แผนงบลงทุนและจัดซื้อยา จ.พะเยา ประชุม วันที่ 5 ก.พ. 56 สสจ.พะเยา
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือและแบบฟอร์มการทำแผน 3 แผนและโปรแกรมบันทึกข้อมูล access ประชุมวันที่ 5 ก.พ. 56
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบปย.2 และ Flow แผนเงินบำรุง ประชุมวันที่ 5 ก.พ. 56
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุน รพสต.55 ถ้ามีจนท.มาก ให้ใช้ไฟล์ที่ 2 ครับ ถ้าหากบันทึกไม่ได้ ติด lock ให้ unprotect (password=surin) ครับ
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม CFO1.56 วันที่ 27 ธ.ค. 2555 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ที่ต้องจัดส่งสสจ. ภายในวันที่ 25 ม.ค. 56 (การประชุม unit cost 14 ธ.ค. 55)
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> unit cost รพ.14.12.55
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> unit cost รพสต.13.12.55
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) คุณวิระมณ 2
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 4.1 คุณวิระมณ
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) คุณขจรศักดิ์ 2 แพทย์แผนไทย
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) 3.1 คุณขจรศักดิ์
17
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55) คุณจินตนา สปสช.
18
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบ uc ปี 56 วันที่ 20/11/55 โรงแรมเกทเวย์ บริหาร uc56 (20 พ.ย. 55)
19
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปประชุมผอ./สสอ.5 ต.ค.2555 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
20
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารการประชุม มหกรรม MRA55 11 ก.ค. 55 - คะแนน MRA - แนวทางการ ดำเนินการ - สรุปผลการประชุม - การนำเสนอผลงานของรพ.ต่างๆ
21
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55 (3)
22
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.
23
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม MRA 9 มี.ค.55
24
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แผนเงินบำรุงรพสต.(ยังไม่เรียบร้อย)
25
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55.2
26
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม CFO1.55
27
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/55 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
28
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2555
ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
29
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารนำเสนอการประชุมโรคไต ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ใจ วันที่ 21 กค 54
30
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประชุมกองทุนตำบล 23/06/54 (3/3)
31
รายละเอียดเพิ่มเติม >> กองทุนตำบล 23/06/2554
32
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูลการนำเสนอจากวิทยากร สสจ.พะเยา
33
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 26-27 พ.ค. 54
34
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 26-27 พ.ค. 54
35
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 26-27 พ.ค. 54
36
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 26-27 พ.ค. 54