อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3 กองทุน >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประชุม 3 กองทุง 11.4.55 ชี้แจงโดย คุณพรรณี วโรภาษ หัวหน้างานประกันสุขภาพ
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปข้อคำถาม-ตอบที่พบบ่อย กรณี อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3 กองทุน จาก http://claim.nhso.go.th และ www.chi.or.th
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม ส่งต่อ 11 เม.ย. 55 (มีประเด็นเรื่อง 3 กองทุน ซึ่งร่วมกันอภิปรายในช่วงเช้า)
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินและเร่งด่วนตามนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน "เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ถูกถามสิทธิ รักษาทันที ทุกที่ทุกคน" หมายเหตุ : ขอให้ CC file ส่งให้ ส่วนกลางและสสจ.ด้วยครับ
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ไม่ได้ลงทะเบียนจ่ายตรง) กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 กองทุน
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> นิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามนโยบายอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 3 กองทุน