การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (MRA) >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบฟอร์มตรวจและรายละเอียดจ.พะเยา (MRA56)
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบฟอร์มตรวจและรายละเอียดจ.พะเยา (MRA56)
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน วันที่ 2-3 เม.ย. 56
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน วันที่ 2-3 เม.ย. 56
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน วันที่ 2-3 เม.ย. 56
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน วันที่ 2-3 เม.ย. 56