ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เป็นไฟล์ Excel ให้กรอกและส่งมาที่ email : ananpypho@hotmail.com ครับ
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดวันเกิดสิทธิ
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> กรณีต้องการปลดสิทธิ เบิกได้ ประกันสังคม และ อื่นๆ เพื่อมาใช้สิทธิบัตรทอง
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> - กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง - กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง - การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น(มาตรา 41)
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> - เจ็บป่วยทั่วไป - เจ็บป่วยฉุกเฉิน - กรณีอุบัติเหตุ - การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> • ใครคือผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพ • ทำอย่างไรถึงได้สิทธิหลักประกันสุขภาพ • เครือข่ายหน่วยบริการ(กทม.) • เครือข่ายหน่วยบริการ(ส่วนภูมิภาค) • ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เป็นแบบคำร้องที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในแบบคำร้องดังกล่าว จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ประชาชนมายื่นคำร้องจะต้องแนบ และหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือการรับรองการพักอาศัยอยู่จริง ....