อย.เตือนภัย >>

ERROR : ไม่สามารถติดตอฐานข้อมูลได้