คู่มือประชาชน - อาหาร >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ/เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล
17
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การอนุญาตโฆษณาอาหาร