ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สสจ.พะเยา >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> กำหนดการและแบบตอบรับการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1247 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ขั้นตอนลงทะเบียนและรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกร จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย.59)
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดการประชุมวิชาการเภสัชกร จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2559
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประชุมวิชาการเภสัชกร จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2559