การบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/61 (29 มกราคม 2561)
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/60 (22ส.ค.60)
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อบูรณาการและดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/60 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/60 (20 ธันวาคม 2559)