การบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/60 (22ส.ค.60)
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อบูรณาการและดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/60 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/60 (20 ธันวาคม 2559)