1 2 3 4 5 6 7 ]
Details found: 136
Page 1 of 7
Records Per Page: 
  หัวข้อข่าว ไฟล์เอกสาร  
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย วดป.ที่ปรับปรุง 25/1/2018 D005-2561.pdf  
แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 25/1/2018 D004-2561.pdf  
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 25/1/2018 D003-2561.pdf  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 25/1/2018 D002-2561.pdf  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19/2561 วดป.ที่ปรับปรุง 25/1/2018 D001-2561.pdf  
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วดป.ที่ปรับปรุง 17/1/2018 M190161.pdf  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ (คร้งที่ 2) ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 27/12/2017 D271260.pdf  
รับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 19 ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 11/12/2017 R111260.pdf  
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 11/12/2017 P111260-3.pdf  
กำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 11/12/2017 P111260-2.pdf  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 11/12/2017 P111260.pdf  
รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 7/12/2017 D71260.pdf  
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 เดือน วดป.ที่ปรับปรุง 28/11/2017 PR281160.pdf  
งดบริการจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน วดป.ที่ปรับปรุง 15/11/2017 Rงดจ่ายเงินกู้.pdf  
รับสมัครกรรมการดำเนินกาาร ชุดที่ 19 ประจำปี 2561 วดป.ที่ปรับปรุง 15/11/2017 Rรับสมัครกรรมการชุดที่19-2561.pdf  
แบบฟอร์มขอรับทุนการศ๊กษาบุตร วดป.ที่ปรับปรุง 15/11/2017 Rแบบฟอร์มทุนการศึกษา ปี 2560.pdf  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย! วดป.ที่ปรับปรุง 26/9/2017 SCบัญชีรายชื่อผู้สอบ.pdf  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วดป.ที่ปรับปรุง 25/9/2017 SC_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วดป.ที่ปรับปรุง 23/9/2017 scc_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf  
ประกาศรับสมัครงาน วดป.ที่ปรับปรุง 8/9/2017 .pdf  
1 2 3 4 5 6 7 ]
Details found: 136
Page 1 of 7
Records Per Page: 


@ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000